දිරායන ලී වලින් අපට අදහාගත නොහැකි කැටයම් කළ ලී මූර්ති නිර්මාණය කිහිපයක්

සමහර පුද්ගලයින්ට තම සහජයෙන්ම උරුම වු දක්ෂතාවයක් ඇත.ඒ වගේම ඔවුන් කරන්නා වු ක්‍රියාව මිනිසුන්ට සිතා ගත නොහැකි තරම් විශිෂ්ඨ නිර්මාණ වේ.ඒ තුලින් මිනිසුන් මවිතයට පත්වේ. එවැනි එක් දක්ෂ පුද්ගලයෙක් වන්නේ ඩෙබ්රා බර්නියර් ය. ලී කැටයම් කිරීමේ හැකියාව දිව්‍ය ආත්මය කරගත් ඔහු දිරා යමින් තිබු ලි කොටන්වලට නව ජීවයක් ලබා දුන්නේය. ඒවා දකින විට සැබවින්ම අප මවිතයට පත් කරාවි.මේ ලෝකය මඳක් ඉන්ද්‍රජාලික කරවන දක්ෂ පුද්ගලයින් සමඟ ආදරයෙන් බැඳී සිටිය හැකි අතර, බර්නියර්ගේ ප්ලාවිතවුඩ් කැටයම්වල පහත දැක්වෙන පින්තූර 15 ඔබට විශ්මයක් ගෙන දෙනු ඇත.

#1.දිරාගිය කොට කැබැල්ලක් හාරා කල අපුරු නිර්මණයක්

#2 ගස එලෙසම තිබියදි කල කැටයමක්

#3 .ගසක මුලක් මගින් කල නිර්මාණයක්

#4.දරුනු ලෙස දිරා ගිය ලී කැබල්ලකින් කල නිර්ණයක්

#5.ඉවුරෙහි ඇති මුලට ජිවය දුන් අපුරුව

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15