සුන්දරත්වය වි‍හිදෙන ජායාරුප 40ක්

මිනිසුන් වශයෙන් අප කවුරුත් සොබාදහමේ සුන්දරත්වය නැරඹිමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා.ඒ නිසාම අප පරිසරය නැරඹිමට නොයෙක් සංචාරවල ‍නියෙලෙනවා.නමුත් අප කොතෙක් සංචාරවල නියෙලුනද අපට අපගේ පරිසරයේ සැබැ සැගවී ඇති සුන්දරත්වය නැරඔිමට අපට හැකියාව නොලැබි ඇත්තේ ඒ අපට නොපෙනෙන පරිසරය හරි ආකාරව නොපෙනෙන බැවිනි.ඉතිං අපට මේ පරිසරයේ ඇති කුඩා දේ පවා දකින්න ලැබේ නම් පරිසරයේ සුන්දරත්වය කෙසේ විදිය හැකිද?අද අප මෙම ලිපියෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ පරිසරයේ අපට පියෙවි ඇසින් හරි ආකාරව දකින්න නොහැකි සත්වයින් අධි තාක්ෂණික කැමරා මගින් විශාල කල ගත් ජායාරුප 40ක්.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40