ටෙනිසන් කුරේ මහතාගේ ජනප්‍රිය චිත්‍රපට වල අවස්ථා 40ක්

ටෙනිසන් කුරේ අවසාන වතාවට මුවින් පිට කල වචන ටික සැපවින්ම ඔහු සැබැ දක්ෂ කලා කරුවෙක් .වැරහැලි ඇදගත් කල සුළු වැරදි පවා පෙනේ.සළු පිළි ඇදගත් කල සියල්ල වැසේ.අපරාදය සහ පාපය රනින් ආලේප කළ විට යුක්තිය සාධාරණත්වයේ කඩුව පවා දෙකඩවෙයි.නමුත් එය වැරහැලි වලින් වෙලූ කළ අහිකුණ්ඨිකයන්ගේ සැර යට්යටත් සිදුරු වේ.ඔහු රග පැ චිත්‍රපට ගනනාවක් ඇත. ඔහු රග පෑ චිත්‍රපටවල විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් මේ

#1

#2

#3

#4. රෑ දනියෙල් දවල් මිගෙල්

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23‍

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30