මේ වගේ ඒවා වෙන්න පුලුවන්ද කියලා හිතෙන ඡායාරූප 25ක්

අපගේ එදිනෙදා ජිවිතයේ දි සමාජය තුලින් නොයේක් ‍සිදුවිම් වලට මුහුණ දිමට හැකියාව ලැබෙනවා.ඒ සිදුවිම් අපට සිදු වුවා යැයි විස්වාස කිරිමට පවා නොහැකිය.ඒ තරම්ම ඒ සිදුවිම් තුල ඇත්තේ අරුමයකි.සමහර අය අප මවිතයට පත්කරන වැඩද කරයි. දකින අයට ඒවා සැබවින්ම ඇස්බැන්දුම් ලෙස පෙනුනද සැබවින්ම ඒවා අරුමයක් නොවේ.මෙම ලිපියෙන් අප පෙන්වන දේ පෙනුනත් අමාරු දේවල් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් බව ඔප්පු කර හමාරයි. කරන්න අමාරුයි කියන බොහෝ දේ කල හැකි බව ඔප්පු කල අපුරු ඡායාරූප පෙලක්

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

2

#25