අකිල දනුද්දරගේ බිරිදගේ උපන්දිනය දවසේ ලබාගත් ඔබ නොදුටු ජායාරූප

සමගිය අතින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ඇති පවුලක් ලෙස ජැක්සන් ඇන්තනීගේ පවුලම කැපි පෙනෙනවා. පසුගියදා එම පවුලේ වැඩිමලා වන අකිලගේ බිරිදගේ උපන්දිනය පසුගියදා පැවැත්වුණි.ඔහුගේ දරුවන් තිදෙනාම එකම දිනයේම විවාහ පත්වු අතර අකිලගේ බිරිදගේ උපන්දිනයේදි ලබා ගත් ඔබ නොදුටු ජායාරූප පෙලක් ඊෆාස්ටර් අපට ලැබුණා.එම ජායාරුප ඔබට නරඹන්න අප ගෙන ආවා.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20