සාරංග දිනක්ෂි විවාහයෙන් පසු නොයෙක් ස්ථානවල විනෝද වෙමින් ලබාගත් ජායාරූප ‍20ක් මෙන්න

සාරංග දිසාසේකර කියන්නේ මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍යවල මෙන්ම සමාජය තුල වැඩියෙන් කතාවන චරිතයක්.ඒ අතර කතාවෙන තවත් චාරිතයක් තමයි දිනක්ෂි.මේ දෙපලගේ විවාහය සිදු වුණා පසුගියදා.අනෙකුත් විවාහ උත්සව වලට වඩා මේ දෙපලගේ විවාහය ගැන වැඩියෙන් කතා වුණා.

ඒ දෙපලගේ විවාහ ජායාරුප නිතර අප ඇස ගටුණා.විවහයෙන් පස්සේ ඔවුන් එක එක ස්තානවල ජායාරුප ගත්ත අවස්ථා කිහිපයක් අප දුටුවා.ඒ ජායාරුප විනෝදජනක ජායාරුප ලෙසද අප දුටුවා එම ජායාරුප අද ඔබට අප ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

#1.

#2.

#3.

#4.

#5.

#6.

#7.

#8.

#9.

#10.

#11.

#12.

#13.

#14.

#15.

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23