ආහාරවලින් කල ඇස් ඇදහිය නොහැකි නිර්මාණ 30 ක්

ජොලන්ඩා ස්ටෝකර්මන්ස් යනු බෙල්ජියමේ කොර්සෙල් නම් කුඩා ගම්මානයේ ජීවත් වන විවාහක මවක්. දරුවන් දෙදෙනෙකු ගේ මවක්.ඇය විශේෂයෙන් ඉවුම්පිහුම් කටයුතුවලට දක්ෂ තැනැත්තියකි.ඇය පසුගියදා ඇගේ දක්ෂතා අප කාටත් පිලිඹිඹු කිරිමට සමත් වුවා.ඇය නොයේක් කෑම වට්ටෝරු නිර්මාණය කිරීමට හා ඒවායේ පින්තූර ගැනීමට පටන් ගත් අතර, ඇය, ප්‍රසිද්ධ නළුවන්, අලංකාර මල් සහ අලංකාර සතුන්ගේ හැඩයෙන් පිඟානක් මත ආහාර ඉදිරිපත් කරමින් අලංකාර සැරසිලි කිහිපයක් අප කාටත් දැක ගැනිමට සැලැස්සුවා.සැබවින්ම ඒවා දකිද්දී ඒ ආහාරමද යන්න සැකයක්ද මතුවනවා.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30