දසුන් ශානක සහ චෙවන්තිගේ යුග දිවියට පිවිසීමෙන් පසුව ලබාගත් ඔබ නොදුටු ජායාරූප

දසුන් ශානක සහ චෙවන්තිගේ යුග දිවියට පිවිසියා එහිදි අප පසුගියදා ඔබට ඉදිරිපත් කලා එම දෙපලගේ විවහා උත්සවයේ ජායාරුප පෙලක්.

අද අප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ දසුන් ශානක සහ චෙවන්තිගේ පිවිසීමෙන් පසුව ලබාගත් ඔබ නොදුටු ජායාරූප පෙලක්

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12