හදවතට දැනෙන ඡායාරූප එකතුවක්

බොහෝ මිනිස්සු සතුට කියන්නේ මහා ලොකු දුරක තියෙන තමන්ට ලගා කර ගන්න අපහසු දෙයක් විදියට තමයි සලකන්නේ.. නමුත් ඒක ඇත්ත නොවෙයි. අපට සතුට ලබන්න සුර මාලිගා,යාන වහන අවශ්‍ය වන්නේ නෑ. අවංකවම සතුටු වෙන්න නම් මේ මොහොතේ ඔබට තියෙන එක කුඩා දෙයක් වුනත් ප්‍රමාණවත්. සමහර මිනිස්සු සතුට හොයන්න ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ.මේ පහල තියෙන පින්තූර ටිකෙන් ඔයාට සතුට කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නොවන බව ඔප්පු වෙනවා.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9‍

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26