සුරතලුන්ගේ වැරදුනු කොණ්ඩා විලාසිතා 16ක්

සතුන් හැඩගැන්වීමේ ශිල්පය ලොව මුලින්ම ආරම්භ වී ඇත්තේ එංගලන්තයේදීයි. අදවන විට ලොව ජනප්‍රිය වී ඇති හැඩගැන්වීමේ කලාව විශාල ව්‍යාපාරයක් දක්වාම වර්ධනය වී තිබෙනවා. හැබැයි, ඉතින් සතුන් හැඩගැන්වීමේ ශිල්පීන් ගේ විවිධ අත්හදාබැලීම් වලට භාජනය වීමට සිදුවෙන්නේ මේ අයගේ සුරතලුන්ටම තමයි. ඒ ආකාරයෙන් ලොව විවිධ රටවල සුරතලුන් හැඩගැන්වූ ඡායාරූප එකතුවක් තමයි මේ.