සැබෑ ආදරය යනු කුමක්දකියා පෙන්වන නිදසුන් 28ක්

ආදරය කියන හැගීම ගොඩක් පුදුමාකාරයි, අහිංසකයෙක් ගොඩක් දරුණු පුත්ගලයෙක් කරන්නත් ඕනෑම ධරුනු පුත්ගලයෙක් අහිංසකයෙක් කරන්නත් ආදරයට පුළුවන්
ආදරය කියන හැගීම විස්තර කරගන්න බැරුව පින්සල අතට ගත් අය ඒ හැගීම චිත්‍රයට නැගලා තිබ්බේ මෙහෙමයි

Zipsy විසින් ඇඳි අපූරු සිතුවම්

Jeong Hyocheon විසින් අදින ලද හිතට වදින සිතුවම්

Nidhi Chanani විසින් ඇඳි සිතුවම්

Hong Seung Uk චිත්‍රපටවල ආදරය

මාගරිටා කුක්තිනාගේ විස්මිත පින්තූර

ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා ඩිකියාගේ සිතුවම්

පැස්කල් කැම්පියන්ගේ “එකට සිටීම සතුටක්” සිතුවම

Marianna Tomaselli ගේ සිතුවම්

මේවගේම ගොඩක් ලස්සන ආදරය ගැන කියවෙන අපුරු සිතුවම් කිහිපයක් මෙන්න