සහකරු හෝ සහකාරිය ඔබව හැරයන බවට හඟවන ඉඟි 15ක්

01. අනෙකා ගැන ඇති උනන්දුව අඩු වී යාම.

02. සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි උනන්දුව අඩු වූ පුද්ගලයා වෙනත් සම්බන්ධතා ඇති කරගැනිමට උත්සාහ කිරීම.

03. සම්බන්ධය කෙරෙහි උනන්දුව අඩු වූ සහකරු/සහකාරිය කායිකව හෝ මානසිකව ඉන් ඉවත් විමට පටන් ගැනීම.

04. ඔබ දෙදෙනා අතර කටයුතු හොඳින් සිදු කරගැනීමට බලෙන් උත්සාහ කිරීම.

05. ප්රේෙම සම්බන්ධතාවය පවත්වන සහකරුවන් දෙදෙනා එකිනෙකා සමඟ අඩුවෙන් කාලය ගත කිරීමට පටන්ගැනීම.

06. යලි යලිත් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි කැමත්ත අඩුවී යාම.

07. සම්බන්ධතාවය ස්ථිරවම අවසන් කිරීම දෙදෙනාටම යහපත් යැයි සහකරු හෝ සහකාරිය යන දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් යෝජනා කිරීම.

08. දෙදෙනා තමන්ගේ හැඟිම් සහා සිතුවිලි එකිනෙකා අතර සන්නිවේදනය කරගැනීමට උත්සාහ කිරීම.

09. ඔබ අතර සෑම දේම හොඳින් සිදුකරගැනීමට නැවත වතාවක් උත්සාහයක් දරා බැලීම.

10. එකිනෙකා අවබෝධ කරගනිමින් සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාම විනා එක් සහකරුවෙකු හෝ දෙදෙනාම විසින් වෙනත් සහකාරියක් හා සහකරුවෙක් සොයාගැනීමට යුහුසුලු වීම.

11. දෙදෙනා යම් දුරස්ථ බවකින් කටයුතු කිරීම.

12. සම්බන්ධතාවය අවස නොකරම වෙනත් අය සමඟ පෙම් හමුවීම් වලට යාම.

13. එක් අයෙකු ගෝ දෙදෙනාම වෙන් වී යා යුතු බව තීරණය කිරීම.

14. සම්බන්ධතාවය පැවතියත් තමන්ට තවදුරටත් එහි හැඟිමක් නැති බවත්, තමන් දැනටමත් ඊට වඩා වෙනත් මාර්ගයක ගමන් කර අවසන් බවත් එක් සහකරුවෙකුට හෝ අවබෝධ වී යාම.

15. දෙදෙනාම වෙන් වීම.

මේ ආකාරයෙන් චක්රා කාරව කෙතරම් ආදර සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ ගත්තත්, ඇතැම් විට නොගැලපීම් ගලපන්නට නොයා වෙන් වීම සුදුසු බව සිතිය හැකියි. එය කෙතරම් වේදනාකාරී දෙයක් වුවත් ඔබ ඊට මුහුණ දිය යුතු වෙනවා.