මේකප් වලින් වයස සැඟවූ අවස්ථා

Makeup භාවිතයෙන් රූපය තවත් ලස්සන කරපෙන්වන්න පුලුවන් වගේම මුහුණේ ඇති අඩුපාඩු වසාගැනීමේ ක්ර මයක් ලෙසත් භාවිතා කල හැකිවෙනවා. හරියට ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කරගත්තා වගේ පෙනුමක් ලැබෙන හොඳ හැඩගැන්වීමකට ශිල්පියාගේ සූක්ෂම හැකියාවත් බලපානවා. විශේෂයෙන්ම වයස අඩු කර පෙන්වන ආකාරයේ හැඩගැන්වීම් සඳහා හැඩගැන්වීම් ශිල්පියාගේ නිර්මාණශීලිත්වය වැදගත් වෙනවා. වයස් ගත වෙන විට ඇතිවන ඇස් වල වෙහෙසකර ස්වභාවය, සම ‍රැලි වැටීම ඇතුලු වයස් ගත වීමේ ලක්ෂණ සහා මුහුණේ ඇති වර්ණ අසමානතා වැනි ගැටලු සඟවමින් ආකර්ෂණීය ලෙස Makeup භාවිතයෙන් හැඩගැන්වූ මේ කාන්තාවන් වයසයි කියලා කාටද කියන්න පුලුවන්? ලස්සනට ඉන්න වයස බලපාන්නේ නැහැ.පෙර සහා පසු වෙනස කොහොම වෙනස් දිස්වුණත් සෑම කාන්තාවක්ම ලස්සනයි කියලා මෙම ඡායාරූප වලින් පැහැදිලි වෙනවා.