මිනිත්තු 3 න් සිදුකර ගත හැකි ලස්සන කොණ්ඩා විලාසිතා 14 ක්

විලාසිතා කියන්නේ අද කාලය වෙනකොට උන්මාදයක්. ඒකට කාන්තාවන් කොච්චර ඇබ්බැහි වෙලාද කීවොතින් විලාසිතා නොකරන කෙනෙක් අද හොයා හොයාගන්න බෑ. අද කාන්තාවන්ගේ විලාසිතා අතර තවත් ජනප්‍රිය විලාසිතාවක් තමයි කෝණ්ඩා විලාසිතා කියන්නේ හැඩට ඉන්න කැමති ඔයා මේකප් එකක් දාලා ලස්සනට ඇන්දට වැඩක් නෑ ඒ දෙකටම ගැළපෙන විදිහේ කොණ්ඩා විලාසිතාවක් කළේ නැති නම්. එකම කොණ්ඩා විලාසිතාව භාවිතා කරලාම එපා වෙලාද? එහෙනම් අලුත් පෙනුමකට මේ සරල කොණ්ඩා සැකසුම් විලාසිතා කිහිපය උත්සාහ කර බලන්න.

01 කොණ්ඩ ක‍ටුවකින් සරල කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

02 කොණ්ඩය ‍රැලිකරගමු!

03 සිහින් හෙයාර් බෑන්ඩ් එකක් භාවිතයෙන් සරල කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

04 ලිහිල් ‘පෝනිටේල්’ එකක් දාගන්නේ මෙහෙමයි

05 පළල් හෙයාර් බෑන්ඩ් එකක් විතරක් භාවිතා කරමින් සිදුකරගත හැකි සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

06 ‘ෆ්රෙින්ච් ට්විස්ට්’ විලාසිතාවක්
(හොඳින් සවිමත්ව හිසකෙස් රඳවාගැනිමට කොණ්ඩ ක‍ටු භාවිතාකරගන්න)

07 ‘බන්’ එකක් විදියට කොණ්ඩය බැඳගෙන ලස්සන කොණ්ඩා ගෙතුමකින් එය සරසාගන්න.

08 මලක් ආකාරයේ ලිහිල් ‘පෝනි ටේල්’ විලාසිතාවකින්

09 ලිහිල්ව කොණ්ඩය ගැටගසා ගැනීමට මෝස්තරයක්
(අවශ්ය්ය නම් විලාසිතාව සවිමත් වීමට කොණ්ඩ ක‍ටුගසාගන්න.)

10 කොණ්ඩය ගොතාගනිමින් ‘බන්’ එකක් ලෙස සකස් කරගත හැකි කොණ්ඩ විලාසිතාවක්

11 කොණ්ඩය කුඩාවට ගොතමින් හිසවටා සරසගන්න

12 පැත්තකට බඳින ‘පෝනි ටේල්’ විලාසිතාවක්

13 පහසුවෙන් කොණ්ඩ ගුලියක් බැඳගන්නේ මෙහෙමයි.

14 කොණ්ඩ කරල් ගොතාගනිමින් තිරස් අතට කොණ්ඩ සැරසිල්ලක්.