ක්‍රිස් බීටෝ ඉලස්ට්‍රේටර් භාවිතාකර සුරතල් සතුන්ගේ ජායාරුප නිර්මාණය කල ජායාරුප පෙලක්

තම හුරතලාගේ ජායාරුපය ඉලස්ට්‍රේටර් ම්‍රදුකාංගය භාවිතා කර හරි අපුරුවට ජායාරුපයට නගපු අවස්ථා කිහිපයක් අපට හමු වුණා. ක්‍රිස් බීටෝ මෑතකදී ෆේස්බුක් වෙත ගොස්, ඔවුන්ගේ සුරතල් සතුන්ගේ පින්තූර සහ කුඩා විස්තරයක් එවන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. පසුව ඔහු විස්තර මත පදනම්ව ඒවා නිර්මාණයට නගා තිබිණ.

ක්‍රිස් බීටෝ යනු පරිගනකය භාවිතා කර නිර්මාණ කරන අයෙකි

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16