ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයේ ශබ්දය වැඩි කරගන්න පහසු ක්‍රම 2ක්

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයකට Headphone එකක් සම්බන්ධ කලවිට එහි හඬ සැකසුම් වෙනස් කරගන්න විදිහ ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබේ Headphone එකේ හඬ වැඩි කරගන්නා ආකාරය ගැන. මෙය දුරකථනයේම සැකසුම් නැතිනම් Default settings හරහා ද සිදුකල හැකියි. එයට අමතරව විශේෂයෙන්ම හඬ වැඩිකිරීම් සඳහාම නිර්මාණය කර ඇති තුන්වන පාර්ශවයේ දුරකථන යෙදවුම්ද භාවිතා කල හැකියි (උදා:Super Volume Booster).

01 පළමු ක්‍රමය

1 ඔබේ දුරකථනයේ “Settings” වලට යන්න.

2 ඉන්පසුව “Sound and vibration” මත Click කරන්න. මෙය බොහෝ විට මෙනුවේ දෙවෙනියට දක්වා තිබෙයි.

3 දුරකථනය “Vibrate” හෝ “Mute” ලෙස Volume සකස්කර තිබේ නම් නම් එය “Sound Mode” ලෙසට වෙනස් කරගන්න.

4 අනෙකුත් හඬ සැකසුම් ලබා ගැනීමට “Sound quality and effects” මත Click කරන්න. ( “Dolby Atmos” මත Click කිරීමෙන් එම සැකසුම සක්රීනය හෝ අක්රී ය කිරීමට වගේම Sound settings තව දුරටත් වෙනස් කරගත හැක)

5 වීඩියෝ ක්රී ඩා වල හඬ ඇසෙන්නේ අඩුවෙන් නම්, “Dolby Atmos for gaming” යනුවෙන් Select කරන්න.

6 “Equalizer” යන්න Select සර අමතර හඬ පාලන සැකසුම් ලබාගැනීමට හැකියි. පෙරසැකසුමක් ලෙසත් හඬ අඩු වැඩි කිරීමට ඇති Volume sliders භාවිතා කරමින් (ඒවා අවශ්ය ය ලෙස drag and drop කරමින්) ඔබේ දුරකථනයේ Custom setting එකක් ලෙසත් වෙනස් කරගත හැකියි.

7 තවදුරටත් හඬ සැකසුම් අවශ්යකයයි නම්, “Adapt sound” යන්න Select කර පෙර සැකසුම් (Preset sounds) ‍තෝරාගැනීමට හෝ ඔබේ ප්රිdයතාවයන් අනුව “Personalized Sound Profile” එකක් සකස් කරගැනීමටත් ඔබට හැකියි.

8 “Volume” යන්න Click කරන්න. මෙය දුරකථන සැකසුම් හි මෙනුවේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ වේ.

9 ගීත හෝ වීඩියෝ වාදනය වීමේ හඬ අඩු නම් “Media Volume” සැකසුමේ හඬ වැඩිකරගැනීමට ඇති “Media” slider එක උපරිමය දක්වා වැඩි කරගන්න .

02 දෙවන ක්‍රමය

“Google Play Store” වෙත පිවිස Super Volume Booster යෙදවුම නොමිලේ Download කර Install කරගන්න.

හඬ වැඩි කරගැනීමට පෙර යෙදවුම වෙත පිවිස එය විවෘත කරගෙන සිටිය යුතුය.(උදා: ඔබ Spotify Music හරහා ගීත අසනවානම් ඔබ එම දුරකථන යෙදවුම Super Volume Booster හරහා විවෘත කරගතයුතුය.

Super Volume Booster යෙදවුම Open කරගන්න.

යෙදවුමේ හඬ වෙනස් කිරීම් සඳහා Max ලෙස දක්වා ඇති Volume dial එකක් ඇත.

යෙදවුම Open කරගත් පසු ඉදිරියට යාමට පළමුවෙන්ම Start යනුවෙන් Select කරන්න.

“Continue to app” යනුවෙන් ඇති අවස්ථාව Select කරන්න.

Microphone සහා Speakers ක්රිඇයාත්මක කිරීම සඳහා “OK” යනුවෙන් Select කර “app permission” නැතිනම් යෙදවුම හරහා අවසර ලබා දෙන්න.

“Volume Boost” යනුවෙන් Select කරන්න. ඇඟිල්ල භාවිතා කර Volume dial එක මත drag කරමින් ඔබ කැමති ලෙස loudness (හඬ) වෙනස් කරගන්න.

“Music Player” යන්න Select කර ගීත වාදනය කිරීමට මූලශ්ර යක් නැතිනම් Source එකක් ‍තෝරාගන්න. දුරකථනයේ තිරය මත ලැයිස්තුවක් ලෙස පවතින සුදුසු, අදාල යෙදවුම් ඔබට දැක ගත හැකි වේවී.

Source එකක් ලෙස ‍තෝරාගත් Spotify, Google Music වැනි යෙදවුම් Open කරගනිමින් ඔබ කැමතිම ගීත Super Volume Booster හරහා වාදනය කරගනිමින් රසවිඳින්න.