අවුරුදු 25 අපේ රටේ කොල්ලෙක් පිටරටට එහා ගිය Design එකක් කරපු ලංකාවේ Fruzco Cafe එක

වර්තමානයේ මේඩින් ශ්‍රි ලංකා නම යටතේ අපේ කොල්ලෝ විවිධ නිර්මාණ නිෂ්පාදන කිරිමට පෙලබි තිබෙනවා.ඒ අතර පසුගියදා අපේ රටේ කොල්ලෙක් අපුරු නිර්මාණයක් කර තිබෙනවා.ඒ තමයි Fruzco Cafe Design එක

අද අප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ අවුරුදු 25 අපේ රටේ කොල්ලෙක් පිටරටට එහා ගිය Design එකක් කරපු ලංකාවේ Fruzco Cafe එක ජායාරුප පෙලක්..

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7